Notebooky (s Windows) z důvodu nadměrného počtu zakázek nepřijímáme na servis || Expresní opravy každý den do 14:00 hod. Po 14:00 hod. prosíme telefonicky/emailem zarezervovat termín opravy. Děkujeme
Prime Servis
Volejte Po–Pá 9:00–19:00
+420 222 240 075

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále jen “Smlouvy”) mezi objednatelem (dálé též “zákazník”) a zhotovitelem, obchodní společností Prime Solder s.r.o., se sídlem Hybernská 24, 110 00 Praha 1, IČ: 03896111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 239554 (dále též „servis“). Obchodní podmínky jsou platné pro všechny pobočky společnosti Prime Solder s.r.o. i v případě, že jsou provozovány jinými podnikajícími subjekty.
 2. Smlouvu lze uzavřít písemně, nebo ústně. Písemnou formou se rozumí zhotovitelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního úkonu („Protokol o přijetí zboží do servisu“), nebo předáním zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu.
 3. V případě, že je zařízení předáno k provedení servisního zásahu společnosti Prime Solder s.r.o. , platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.

II. Obecné servisní podmínky

 1. Zhotovitel neručí za data uložená na datových médiích a zařízení zákazníka.
 2. Při opravě modelů Apple je nutné, aby zákazník na přístroji odblokoval Apple ID. V případě blokovaného Apple ID není možné provést plnohodnotné testování zákazníkova zařízení a oprava se tak může zdržet nebo ji nebude možné vůbec provést. Zhotovitel nenese odpovědnost za blokovaná zařízení.
 3. Souhlasí-li zákazník s opravou svého přístroje, bere na vědomí, že závažnější servisní zásahy do hardware i software jsou nevratné.
 4. Při převzetí opraveného zařízení je zákazník povinen si zkontrolovat vnější stav zařízení, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
 5. Na provedený servisní úkon je poskytována záruční doba 12 měsíců (s výjimkou oprav základních desek, kde je poskytována záruka 6 měsíců) na náhradní díly poskytuje servis záruku běžně v délce 12 měsíců (v případě kratší délky záruky u vybraných dílů je zákazník informován) od okamžiku převzetí zákazníkem. Projeví-li se během této doby na zákazníkově přístroji jiná závada, než jaká byla servisem opravena, servis nenese odpovědnost za její odstranění.
 6. Záruční doba na baterie činí 12 měsíců. Tato záruka se však nevztahuje na „životnost“ baterie (pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním). Záruka na životnost baterie činí 6 měsíců.
 7. Objednatel souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu opravy na dobu nezbytně nutnou.
 8. Objednatel souhlasí v případě nutnosti (např. speciální typ opravy) se zasláním k externímu partnerovi, který opravu provede.
 9. Zhotovitel v rámci opravy zařízení provede ekologickou likvidaci vyměněných vadných dílů na vlastní náklady. Vadné díly budou objednateli vráceny, vyžádá-li si je po opravě zpět.

III. Omezení ručení zhotovitele

 1. Zhotovitel ručí za vyměněné díly a opravu na základní desce. Pokud se přístroj opraví po dohodě se zákazníkem, drží servis záruku na tuto provedenou práci. Je však možné, že přístroj může mít i skryté vady, za které servis nebere odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci možných skrytých vad.
 2. Zhotovitel neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací  hardwarových dílů či produktů, či softwarů včetně operačních systémů instalovaných zákazníkem do zařízení či zařízení předávaného k provedení servisního úkonu a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
 3. Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl zákazníkem prokazatelně upozorněn. Dále za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky.
 4. Servis může odmítnout výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem.
 5. Objednatel bere na vědomí, že u oprav Wifi signálu může být základní deska poškozena natolik ( zkrat pod čipem zapříčinil přitavení čipu k základní desce ) , že oprava nemusí být úspěšně provedena. V takovém případě je možné, že nebude funkční „Bluetooth“, jelikož je součástí společného čipu. Tento defekt vznikl již při poškození Wifi, tudíž zhotovitel za takovéto poškození nemůže nést odpovědnost.
 6. Objednatel bere na vědomí, že u vadné základní desky, která je vyměněna za repasovanou základní desku se zárukou 3 měsíce ( SWAP desky společností Prime Solder s.r.o. ) , není možné požadovat vrácení vadné základní desky po opravě zařízení, jelikož vadná základní deska se výměnou stala majetkem zhotovitele, který poskytl za takto vyměněnou základní desku výhodnější cenu, než je cena běžného objednání dílu u výrobce.
 7. V případě provedené záchrany dat u zákazníkova zařízení zhotovitel nenese odpovědnost za přenesená data (funkčnost, kompletnost).
 8. V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci dle NOZ.
 9. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel může při přijetí zařízení do servisu pořizovat fotodokumentaci či videodokumentaci stavu zařízení. Dále souhlasí stím, že tato dokumentace může sloužit k marketingové propagaci.
 10. Po provedení diagnostiky či opravy zhotovitel neručí za voděodolnost zařízení.
 11. Zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vzniknou v souvislosti s opravou zařízení, například náklady na mobilní či internetové připojení, dopravné, ušlý zisk apod.

IV. Záruční opravy

Požadavky na záruční opravy nebudou uznány v těchto případech:

 1. Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný.
 2. Neprojeví-li se reklamovaná závada během testování a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před pracovníkem servisu předvést.
 3. Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo používání neoriginálního příslušenství.
 4. V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním, vniknutím kapaliny do vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo účtovat tento úkon jako diagnostiku závady dle platného ceníku.
 5. Je-li na reklamovaném zařízení porušena či odstraněna pečetní plomba zhotovitele.
 6. Záruka nebude uznána, jeví-li reklamované zařízení známky jiného servisu, než který byl proveden zhotovitelem.
 7. Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek na protokolu o opravě.
 8. Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.

V. Cena za servisní úkon

 1. Diagnostika závady v případě uskutečnění opravy je zdarma. Diagnostika závady bude zákazníkovi účtována v případě, že po přijetí zařízení do opravy zákazník žádá vrácení zařízení bez provedení servisního úkonu nebo nepodaří-li se zhotoviteli opravy opravu provést.
 2. Předpokládaná cena opravy není stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky předpokládanou cenu opravy novou, která bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu. Překročí-li nově stanovená předběžná cena předchozí předběžnou cenu o více než 10 %, pak zhotovitel práci na zařízení přeruší a ústně nebo písemně objednatele na nutnost překročení předpokládané ceny upozorní. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat v případě, že objednatel projeví souhlas s novou předpokládanou cenou opravy. Pokud objednatel nebude souhlasit s nově stanovenou minimální cenou, je povinen zhotoviteli zaplatit částku připadající na dosud provedené práce. Pokud nově stanovená předpokládaná cena nepřekročí předběžnou cenu o více než 10 %, zavazuje se objednatel uhradit takto nově stanovenou předpokládanou cenu, přičemž platí, že s takto nově stanovenou předpokládanou cenou souhlasí, aniž by jej bylo nutno vyrozumívat o nově určené předpokládané ceně. V takovém případě postačí vyrozumět objednatele o nově stanovené ceně v rámci konečného vyúčtování za provedené práce (provedený servisní úkon).
 3. Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 1309 NOZ využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.
 4. Po šesti měsících od data předpokládaného ukončení opravy si zhotovitel vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení, bez nároku objednatele na náhradu škody. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc jejíž cena přesahuje 3000 Kč, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu týdenní lhůtu k vyzvednutí věci.
 5. Jestliže servis neprovede objednanou opravu z technických či jiných důvodů, či odstoupí-li objednatel od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu. Objednatel zaplatí náklady na práci s tímto spojenou dle sazebníku zásahů zhotovitele.
 6. Jestliže servis provede objednanou opravu, kterou objednatel po opravě stornuje, objednatel zaplatí storno poplatek 990 Kč.
 7. Pokud si zákazník přeje zaslat opravu na svoji adresu, budou mu účtovány náklady na dopravu dle sazebníku zhotovitele.
  Ceny za dopravu:
  – Přepravní služba – dobírka – 129 Kč
  – Přepravní služba – platba převodem – 99 Kč

VI. Zápůjčka

 1. Prime Solder s.r.o. je po celou dobu zápůjčky výlučným vlastníkem mobilního telefonu. Předáním mobilního telefonu uděluje Prime Solder s.r.o. nájemci právo užívat mobilní telefon v souladu s právními předpisy České republiky, po dobu a za podmínek stanovených Smlouvou a těmito Podmínkami.
 2. Nájemce nesmí mobilní zařízení zcizit či s mobilním telefonem jinak disponovat v rozporu se Smlouvou (např. prodat, zastavit, darovat, pronajmout, zapůjčit třetí osobě).
 3. Nájemce je povinen používat k mobilnímu telefonu originální příslušenství.
 4. Nájemce je po celou dobu trvání Smlouvy povinen používat kryt na mobilním telefonu, který obdrží při převzetí zařízení. Dále je povinen kryt vrátit společně s mobilním telefonem a příslušenstvím pronajímateli.
 5. Nájemce je povinen před vrácením mobilního telefonu deaktivovat všechny služby a účty, které zabezpečují mobilní telefon proti odcizení.
 6. Nájemce je povinen udržovat mobilní telefon neustále ve stavu způsobilém k užívání v souladu s příslušnými normami a pokyny stanovenými výrobcem a účelem, ke kterému je mobilní telefon určen. Smartphone nesmí být použit jiným než běžným způsobem. Nájemce plně odpovídá za škodu způsobenou použitím Smartphonu způsobem jiným než běžným. Nájemce zároveň musí užívat Smartphone v souladu s pokyny výrobce Smartphonu, se kterými musí souhlasit před užíváním Smartphonu.
 7. Nájemce není oprávněn k jakýmkoliv technickým zásahům na/do mobilního telefonu.
 8. V případě, že se na Smartphonu objeví vada, pro kterou by bylo možné jej reklamovat, má nájemce nárok na okamžitou výměnu takového Smartphonu za jiný smartphone dle nabídky pronajímatele.
 9. Poplatky
  • Za zápůjčku se platí domluvená cena po odevzdání mobilního telefonu.
  • Pronajímatel má právo požadovat vratnou zálohu za mobilní telefon.
  • Smluvní strany sjednávají, že v případě poškození Smartphonu, které neodpovídá běžnému opotřebení, ale zároveň je možné Smartphone bez omezení i nadále používat, bude pronajímatel požadovat náhradu za opravu mobilního telefonu, dle jeho ceníku.
  • Pokud dojde k poškození Smartphonu, pro které jej nebude možné užívat, či jeho úplnému zničení nebo ztrátě, je pronajímatel oprávněn požadovat finanční náhradu, dle tržní ceny.
  • V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě příslušenství k zapůjčenému telefonu, je nájemce povinen uhradit finanční náhradu, případně zajistit náhradu výhradně originálního příslušenství.
  • Náhradní telefon je poskytován po dobu opravy. Po provedení opravy je nutné do 5 pracovních dní odevzdat zapůjčený smartphone.
  • V případě, že nájemce neodevzdá do 5. pracovního dne od dokončení opravy, cena zápůjčky se navýší každý týden prodlení o 100 Kč.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Dostane-li se část Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novelizace právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušné části smlouvy ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části Smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.

V Praze dne 1. 1. 2020

Prime Servis
Sledujte nás na
© 2015-2024 PrimeServis.cz